Ronde tafel gesprek over taalbeleid in de basisscholen van Zele

Op 10 maart 2020 om 19u30

In het Lokaal Dienstencentrum De Welle (Koevliet 3, Zele)

Beste Ouder,
Beste Welzijnspartner,

Wil je graag meer horen over de gemeenschappelijke visie van alle basisscholen van Zele over taalbeleid ?

Heb je een eigen mening rond wat werkt en niet werkt rond taalstimulering in de vrije tijd en in de gezinssfeer ?

Wat vind jij over thuistaal, voorlezen, Nederlands leren en meertalig opvoeden,… ?

Heeft jouw welzijnsorganisatie tips en ideeën om acties, projecten,… uit te werken en/of te versterken om taalachterstand aan te pakken ?

Via een reeks van ronde tafelgesprekken willen we komen tot een breed gedragen visietekst en actieplan waarbij we onze doelen rond taalverwerving en taalontwikkeling realiseren en streven naar gelijke onderwijskansen voor elk kind.

Van harte welkom !

Meer info bij Liesbeth Croene (0473 93 89 25) en Christel Immegeers (052 45 99 70)
Dit is een initiatief van het LOP in samenwerking met het gemeentebestuur van Zele